Home About us Editorial board Ahead of print Browse Articles Search Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
  • Users Online: 39
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Bushenhuoxue formula accelerates fracture healing via upregulation of TGF-/Smad2 signaling in mesenchymal progenitor cells
Songfeng Hu,Qinwen Ge,Chenjie Xia,Jun Ying,Hongfeng Ruan,Zhenyu Shi,Rui Xu,Taotao Xu,Shuaijie Lv,Liang Fang,Zhen Zou,Huihui Xu,Luwei Xiao,Peijian Tong,Ping-er Wang,Hongting Jin
Phytomedicine.2020;76()153256
[DOI]
2Identification of circRNA-associated ceRNA network in BMSCs of OVX models for postmenopausal osteoporosis
Huichao Wang,Kaifeng Zhou,Fangzhu Xiao,Zhongyue Huang,Jun Xu,Guangnan Chen,Youwen Liu,Huijie Gu
Scientific Reports.2020;10(1)153256
[DOI]
3Transcriptome for the breast muscle of Jinghai yellow chicken at early growth stages
Pengfei Wu,Xinchao Zhang,Genxi Zhang,Fuxiang Chen,Mingliang He,Tao Zhang,Jinyu Wang,Kaizhou Xie,Guojun Dai
PeerJ.2020;8(1)e8950
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal