Home About us Editorial board Ahead of print Browse Articles Search Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
  • Users Online: 1048
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

An epidemiological study of etiology and clinical characteristics in patients with nontraumatic osteonecrosis of the femoral head

Liu Feng, Wang Wei, Yang Lei, Wang Benjie, Wang Jianchuan, Chai Weifang, Zhao Dewei

Year : 2017| Volume: 22| Issue : 1 | Page no: 15-15

   This article has been cited by
 
1 Global urinary metabolic profiling of the osteonecrosis of the femoral head based on UPLC–QTOF/MS
Gang Yang,Gang Zhao,Jian Zhang,Sichuan Gao,Tingmei Chen,Shijia Ding,Yun Zhu
Metabolomics. 2019; 15(3)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Association of Traditional Chinese Medicine Therapy with Risk of Total Hip Replacement in Patients with Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral Head: A Population-Based Cohort Study
Yu-An Yeh,Jen-Huai Chiang,Mei-Yao Wu,Chun-Hao Tsai,Horng-Chaung Hsu,Hsin-Cheng Hsu,Tsung-Li Lin
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2019; 2019: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Discovery and validation an eight-biomarker serum gene signature for the diagnosis of steroid-induced osteonecrosis of the femoral head
Taixian Li,Yanqiong Zhang,Rongtian Wang,Zhipeng Xue,Shangzhu Li,Yuju Cao,Daobing Liu,Yanfang Niu,Xia Mao,Xiaoyue Wang,Weijie Li,Qiuyan Guo,Minqun Guo,Na Lin,Weiheng Chen
Bone. 2019; 122: 199
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Etiologic Classification Criteria of ARCO on Femoral Head Osteonecrosis Part 2: Alcohol-Associated Osteonecrosis
Byung-Ho Yoon,Lynne C. Jones,Chung-Hwan Chen,Edward Y. Cheng,Quanjun Cui,Wolf Drescher,Wakaba Fukushima,Valerie Gangji,Stuart Goodman,Yong-Chan Ha,Philippe Hernigou,Marc Hungerford,Richard Iorio,Woo-Lam Jo,Vikas Khanduja,Harry Kim,Shin-Yoon Kim,Tae-Young Kim,Hee young Lee,Mel S. Lee,Young-Kyun Lee,Yun Jong Lee,Michael A. Mont,Takashi Sakai,Nobuhiko Sugano,Masaki Takao,Takuaki Yamamoto,Kyung-Hoi Koo
The Journal of Arthroplasty. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Minimally invasive treatment for osteonecrosis of the femoral head with angioconductive bioceramic rod
Yajie Lu,Xiao Lu,Minghui Li,Xiantao Chen,Youwen Liu,Xianfa Feng,Jinwei Yu,Chengquan Zhang,Dongsheng Niu,Siqun Wang,Zhen Wang,Jianxi Lu
International Orthopaedics. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Low Rate of Return to Impact Activity Following Core Decompression for Femoral Head AVN in Military Servicemembers
K Aaron Shaw,Edward Mottern,Stephen A Parada,Robert Burks,Guillaume Dumont,Brian R Waterman,Shane J Nho
Military Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article